GIVEAWEY / DARIVANJE HEXAPRO & MASTERCHEF SRBIJA – 2024

GIVEAWEY / DARIVANJE HEXAPRO & MASTERCHEF SRBIJA – 2024

 

1. ORGANIZATOR

Vitapur d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v, Beograd

 

2. TRAJANJE GIVEAWEY / DARIVANJE

Vitapur giveawey / darivanje traje od 18.3.2024. do 23.3.2024. u ponoć.

USLOVI UČEŠĆA: Učešćem u giveawey / darivanju smatra se da učesnik neopozivo i bezuslovno prihvata Pravila i uslove učešća u giveawey / darivanju

U giveawey / darivanju mogu učestvovati državljani Republike Srbije stariji od 15 godina, koji od 18. marta 2024. do 23. marta 2024. godine (do ponoći) prate Instagram profile @vitapur_srbija i @masterchefsrbija, lajkuju objavu i odgovore za zadato pitanje.

Učešćem u giveawey / darivanju učesnici prihvataju i saglasni su sa pravilima i uslovima.

Zaposleni u AD Vita d.o.o. ne mogu učestvovati u giveawey / darivanju kao ni  članovi njihove uže porodice.

 

3. NAGRADA

U giveawey / darivanju organizator će nagraditi:

 

-  Veliki 14-delni set premium posuđa Rosmarino HexaPRO u vrednosti od 84.190,00 RSD.

 

Biće izvučen 1 učesnik u giveawey / darivanju

Tokom trajanja giveawey / darivanju, jedno lice može dobiti nagradu samo jednom. Nagrada se ne može zameniti niti iskoristiti u gotovini. Nagrada je takođe neprenosiva.

Organizator zadržava pravo da iz bilo kog razloga zameni namenjenu nagradu za drugu.

Organizator takođe zadržava pravo da iz bilo kog razloga promeni dan i vreme početka giveawey / darivanja, kao i vreme proglašenja dobitnika nagrade.

 

4. NACRT I OBJAVA IZVLAČENOG LICA

Nagrada će biti dodeljena na osnovu izvlačenja svih komentara ispod objave, koji će biti dostavljeni od 18. 03. 2024. do 23. 3. 2024. do ponoći.

Pobednik će biti proglašen 24. marta 2024. godine, u toku dana.

Izvlačenje neće biti javno, već će ga voditi tročlana komisija. Rezultat izvlaćenja je konačan i na njega se ne može žaliti.

Izvlačenje se vrši elektronski, i to unošenjem komentara svih učesnika koji ispunjavaju uslove učešća u nagradnoj igri u bazu podataka iz koje se izvlači dobitnik.

Organizator će obavestiti dobitnika nagrade u komentaru ispod objave, najkasnije 5 dana nakon izvlačenja.

Učešćem u nagradnoj igri, učesnik nagradne igre se izričito slaže sa ovim Pravilima i uslovima nagradne igre i sa javnim objavljivanjem podataka o dobitniku nagrade.

Organizator nije dužan da odgovori na zahteve onih koji nisu na vreme dali svoje lične podatke.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost, niti učestvuje u sporovima u vezi sa vlasništvom nad izvučenom nagradom. Svi sporovi u vezi sa pravima u vezi sa vlasništvom nad izvučenom nagradom neće uticati na pravilo da organizator dodeljuje nagradu licu čiji su podaci dati u okviru nagradne igre ili bila prosleđena službeno ovlašćenom licu ili zakonskom zastupniku.

 

5. OBAVEŠTENJE I PREUZIMANJE NAGRADE

U slučaju da dobitnik nagrade ne pruži ili ne pruži svoje podatke ili ih pruži nepotpuno ili netačno i/ili u meri u kojoj nije moguće obavestiti dobitnika nagrade i/ili u meri u kojoj se utvrdi da je nije ispunio uslove za učešće u nagradnoj igri i/ili da je prekršio ove uslove i/ili ako ne želi da ispuni svoje obaveze u skladu sa ovim uslovima, a sve u roku koji odredi organizator, pobednik gubi pravo na nagradu.

Uslov za dobijanje nagrade je da dobitnik u roku od 3 dana od obaveštenja u privatnoj poruci organizatoru pošalje sledeće podatke: ime, prezime, stalnu adresu, broj telefona i poreski broj.

Ukoliko dobitnici nagrada ne dostave na vreme tražene podatke, gube pravo na nagradu, a organizator se oslobađa obaveze da nagradu preda takvim dobitnicima.

Nagrada koja ostane nedodeljena zbog neispunjavanja uslova za dobijanje nagrada od strane nagrađenog ostaje i u tom slučaju nedodeljena.

Maloletna lica i lica koja su delimično ili potpuno lišena poslovne sposobnosti mogu da primaju nagradu samo na osnovu pismenog odobrenja roditelja ili zakonskog zastupnika, koji ih i zastupa prilikom uručenja nagrade. Pismeno odobrenje se može dati nakon što pobednik primi obaveštenje o nagradi. Dakle, saglasnost znači i odobrenje za učešće u nagradnoj igri.

Pobednici će nagradu dobiti na svojoj adresi.

 

6. LIČNI PODACI

Učešćem u nagradnoj igri, korisnik je saglasan da se podaci koje pruži mogu prikupljati, čuvati i koristiti u svrhe istraživanja internog tržišta i za marketing ili informacije o ponudama i promocijama. Ova saglasnost se može opozvati u bilo kom trenutku putem elektronske pošte na [email protected] ili pisanim putem na adresu Vitapur d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v, Beograd, uz dodatak GDPR-a, sa budućom validnošću. Na isti način u svakom trenutku svaki pojedinac može zahtevati da se mu dostavi informacija o tome koje njegove lične podatke obrađuje Vitapur. Lične podatke će prikupljati i koristiti u navedene svrhe društvo Vitapur d.o.o. Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 99v, Beograd.

 

7. PROBLEMI I NEJASNOSTI

U slučaju problema i nejasnoća kontaktirajte nas putem e-pošte na [email protected].

 

8. OSTALE ODREDBE

Organizator ni na koji način ne preuzima nikakvu odgovornost za:

· nefunkcionisanje Instagram platforme,

· nefunkcionisanje servisa, koje je rezultat nepravilne upotrebe ili nepoznavanja korišćenja usluga,

· nefunkcionisanje usluge, koje je posledica kvara na mreži ugovornih partnera, nestanka struje ili drugih tehničkih smetnji koje bi mogle privremeno da poremete korišćenje usluge,

· sve neželjene posledice koje bi učesnik pretrpeo usled učešća u nagradnoj igri, · sve posledice korišćenja nagrada.

Instagram je potpuno oslobođen svih obaveza u vezi sa sprovođenjem nagradne igre i svih aktivnosti koje iz toga proizilaze.

 

Giveawey / darivanju ni na koji način nije sponzorisana, podržana ili administrirana od strane Instagrama, niti je na drugi način povezana sa njim.

Svoje podatke poveravate organizatoru i pretplatniku giveawey / darivanju na Instagramu.

Za tumačenje pravila odgovoran je organizator, a učešćem u giveawey / darivanju učesnik prihvata ova pravila i saglasan je sa njima. Rezultati žrebanja su konačni i ne mogu se osporiti prema ovim pravilima.

Ova pravila predstavljaju isključiva pravila za organizovanje giveawey / darivanju, učešće u giveawey / darivanju i dodelu nagrade. Sva druga direktna ili indirektna objašnjenja ili poruke organizatora giveawey / darivanju su samo informativni sažetak ovih pravila i informacija o giveawey / darivanju.

U slučaju kršenja ili navodnog kršenja uslova navedenih u ovim pravilima, svaki učesnik je odgovoran organizatoru i/ili trećim licima za svu nastalu štetu, a u tom slučaju organizator zadržava pravo da odbije da dozvoli učesniku i/ili ili u bilo kom trenutku tokom trajanja giveawey / darivanju bez ikakvih obaveza isključenih iz nastavka giveawey / darivanju. Ova odredba važi i nakon završetka giveawey / darivanju.

Organizator ni na koji način ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve neželjene posledice koje bi učesnik mogao da pretrpi usled učešća u giveawey / darivanju.

Učesnik u giveawey / darivanju preuzima svu odgovornost u vezi sa korišćenjem nagrade dobijene u giveawey / darivanju.

 

Organizator ne snosi nikakve troškove koji nastanu učesnicima kao rezultat učešća u giveawey / darivanju. Odluka organizatora i operatera o svim pitanjima u vezi sa giveawey / darivanja i pravilima u vezi sa njom je konačna i odnosi se na sve učesnike.

Organizator zadržava pravo da promeni pravila ako to zahtevaju razlozi tehničke ili komercijalne prirode ili razlozi na strani javnosti.

 

9. VAŽENOST PRAVILA

Pravila stupaju na snagu 18. marta 2024. godine sa početkom giveawey / darivanja.

 

Beograd, 18.03.2024.godine Vitapur d.o.o. Beograd